Mức độ 2  q

Ký hiệu thủ tục: Cam-277383
Lượt xem: 31
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện sêr
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 12
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


không


Căn cứ pháp lý rể

sdf

âsd

File mẫu:

Không