Mức độ 2  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn.

Ký hiệu thủ tục: THA-289706
Lượt xem: 557
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí- Lệ phí địa chính:+ Cấp mới Giấy chứng nhận bao gồm cả đất và tài sản: 100.000 đồng/GCN đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn; 50.000 đồng/GCN đối với các địa bàn còn lại. 


+ Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất):  40.000 đồng/GCN đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn; 15.000đồng/GCN đối với các địa bàn còn lại. 


+ Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 28.000 đồng/GCN đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn; 14.000 đồng/ GCN đối với các địa bàn còn lại. 


- Lệ phí Trích lục bản đồ địa chính:+ Tại phường trên địa bàn thành phố, thị xã; thị trấn:  15.000 đồng.+ Các địa bàn còn lại:                                                     7.000 đồng. 


- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.


 - Trường hợp phải trích đo địa chính: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


 


Phí
Căn cứ pháp lý

Luật 45/2013/QH13

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND

Quyết định 2850/2017/QĐ-UBND

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Trong cùng ngày tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường để giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Trong cùng ngày Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ký, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ gia đình, cá nhân.

STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng 1 - Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có mẫu): 01 bản chính. 2 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư: 01 bản sao chứng thực; 3 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng: bản gốc; 4 - Hợp đồng cho thuê lại đất giữa Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng và Chủ đầu tư thuê lại đất: 01 bản chính 5 - Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính giữa các bên trong quá trình cho thuê đất: Bản sao chứng thực 6 - Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì phải có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu công trình theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2013; kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất đối với trường hợp chủ đầu tư đã được cấp (nếu có).

File mẫu:

Không