Tìm thấy 1727 thủ tục

Mức độ 2
Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi
Mức độ 2
Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi
Mức độ 2
Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm ở cấp xã (TTHC mức độ 1)
Mức độ 2
Cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).
Mức độ 2
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
Mức độ 2
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.
Mức độ 2
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.
Mức độ 2
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản.
Mức độ 2
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.
Mức độ 2
Chứng thực giấy tờ
Loading...