Tìm thấy 1747 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký khi hợp tác xã tách
Mức độ 2
Đăng ký khi hợp tác hợp nhất
Mức độ 2
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Mức độ 2
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 2
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Mức độ 2
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Mức độ 2
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
Mức độ 2
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Loading...