Tìm thấy 1747 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.
Mức độ 2
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh.
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Mức độ 2
Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke
Mức độ 2
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Mức độ 2
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Mức độ 2
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
Mức độ 2
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 2
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Mức độ 2
Đăng ký hợp tác xã
Mức độ 2
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
Mức độ 2
Đăng ký khi hợp tác xã chia
Loading...