Tìm thấy 1747 thủ tục

Mức độ 2
a
Mức độ 2
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Mức độ 2
q
Mức độ 2
hihi
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký giấy ks
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
Mức độ 2
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.- (đã bãi bỏ)
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong trường hợp bị mất, cháy, rách, nát.
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Loading...