Tìm thấy 1747 thủ tục

Mức độ 2
Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện)
Mức độ 2
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện) Thông tin TTHC liên quan
Mức độ 2
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện)
Mức độ 2
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký giá của các cá nhân thuộc phạm vi cấp huyện
Mức độ 2
Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp huyện
Mức độ 2
Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do do UBND cấp tỉnh phân cấp
Mức độ 2
Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
Mức độ 2
Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất
Mức độ 2
Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 2
Thẩm định nhiệm vụ dự toán kinh phí khảo sát
Mức độ 2
Quy hoạch mặt bằng xây dựng
Mức độ 2
thẩm định quy hoạch và phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình
Loading...