Tìm thấy 1747 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký thường trú
Mức độ 2
Tách sổ hộ khẩu
Mức độ 2
Cấp đổi sổ hộ khẩu
Mức độ 2
Cấp lại sổ hộ khẩu
Mức độ 2
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
Mức độ 2
Xóa đăng ký thường trú
Mức độ 2
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú
Mức độ 2
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật
Mức độ 2
Cấp giấy chuyển hộ khẩu
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Mức độ 2
Đổi thẻ Căn cước công dân
Mức độ 2
Cấp lại thẻ Căn cước công dân
Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Loading...