Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Lang Chánh
Lĩnh vực Đất đai

Loading...