Đến tháng 8
Tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết

89.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/08/2019)