Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Yên Định 426 5 0 4950 4759 174 15 41.5 % 54.8 % 3.7 %
UBND Huyện Lang Chánh 580 5 0 41 9 3 1 66.7 % 0 % 33.3 %
UBND Thành phố Thanh Hoá 56 481 24 37639 35935 3251 276 75.4 % 15.5 % 9.1 %
UBND Huyện Hoằng Hóa 381 234 0 4601 4349 1439 20 31.6 % 35.3 % 33.1 %
UBND Huyện Hậu Lộc 526 5 0 4353 3735 1471 6 27.8 % 32.8 % 39.4 %
UBND Huyện Nga Sơn 509 5 0 6 4 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND huyện Mường Lát 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Đông Sơn 633 6 0 1795 1539 478 0 58 % 10.9 % 31.1 %
UBND Huyện Như Xuân 563 0 0 1586 856 386 1 50 % 4.9 % 45.1 %
UBND huyện Tĩnh Gia 478 0 0 1383 902 246 3 61.2 % 11.5 % 27.3 %
UBND Huyện Thiệu Hóa 446 0 1 842 672 324 2 29 % 22.8 % 48.2 %
UBND Thành Phố Sầm Sơn 567 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Bá Thước 566 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
VNPT THANH HÓA 467 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Quan Sơn 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Quảng Xương 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Thọ Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thường Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Hà Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở y tế tỉnh Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thị xã Bỉm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Triệu Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Quan Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở văn hóa, thể thao và du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Ngọc Lặc 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Như Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Nông Cống 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Cẩm Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Thạch Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Vĩnh Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Yên Định
Mức độ 2: 426
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4950
Giải quyết: 4759
Trễ hạn: 174
Trước hạn: 41.5%
Đúng hạn: 54.8%
Trễ hạn: 3.7%
UBND Huyện Lang Chánh
Mức độ 2: 580
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 41
Giải quyết: 9
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 66.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 33.3%
UBND Thành phố Thanh Hoá
Mức độ 2: 56
Mức độ 3: 481
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 37639
Giải quyết: 35935
Trễ hạn: 3251
Trước hạn: 75.4%
Đúng hạn: 15.5%
Trễ hạn: 9%
UBND Huyện Hoằng Hóa
Mức độ 2: 381
Mức độ 3: 234
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4601
Giải quyết: 4349
Trễ hạn: 1439
Trước hạn: 31.6%
Đúng hạn: 35.3%
Trễ hạn: 33.1%
UBND Huyện Hậu Lộc
Mức độ 2: 526
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4353
Giải quyết: 3735
Trễ hạn: 1471
Trước hạn: 27.8%
Đúng hạn: 32.8%
Trễ hạn: 39.4%
UBND Huyện Nga Sơn
Mức độ 2: 509
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Mường Lát
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Đông Sơn
Mức độ 2: 633
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1795
Giải quyết: 1539
Trễ hạn: 478
Trước hạn: 58%
Đúng hạn: 10.9%
Trễ hạn: 31.1%
UBND Huyện Như Xuân
Mức độ 2: 563
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1586
Giải quyết: 856
Trễ hạn: 386
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 4.9%
Trễ hạn: 45.1%
UBND huyện Tĩnh Gia
Mức độ 2: 478
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1383
Giải quyết: 902
Trễ hạn: 246
Trước hạn: 61.2%
Đúng hạn: 11.5%
Trễ hạn: 27.3%
UBND Huyện Thiệu Hóa
Mức độ 2: 446
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 842
Giải quyết: 672
Trễ hạn: 324
Trước hạn: 29%
Đúng hạn: 22.8%
Trễ hạn: 48.2%
UBND Thành Phố Sầm Sơn
Mức độ 2: 567
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Bá Thước
Mức độ 2: 566
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VNPT THANH HÓA
Mức độ 2: 467
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Quan Sơn
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Quảng Xương
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Thọ Xuân
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Thường Xuân
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Hà Trung
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở y tế tỉnh Thanh Hóa
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị xã Bỉm Sơn
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Triệu Sơn
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Quan Hóa
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở văn hóa, thể thao và du lịch
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Ngọc Lặc
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Như Thanh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Nông Cống
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Cẩm Thủy
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Thạch Thành
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Vĩnh Lộc
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%