Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Yên Định 426 5 0 8680 8451 262 17 45.8 % 51.1 % 3.1 %
UBND Huyện Lang Chánh 579 6 0 47 11 3 1 72.7 % 0 % 27.3 %
UBND Thành phố Thanh Hoá 38 513 11 65208 62950 5139 741 76 % 15.9 % 8.1 %
UBND Huyện Hoằng Hóa 381 235 0 8881 8178 594 33 33.9 % 58.9 % 7.2 %
UBND Huyện Hậu Lộc 526 5 0 11061 10311 743 16 43.4 % 49.4 % 7.2 %
UBND Huyện Nga Sơn 509 5 0 14 8 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND huyện Mường Lát 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Tĩnh Gia 478 0 0 11839 10879 2217 53 68.8 % 10.8 % 20.4 %
UBND Huyện Như Xuân 563 0 0 3094 873 386 2 51 % 4.8 % 44.2 %
UBND Huyện Đông Sơn 635 6 0 3087 2754 975 0 53 % 11.6 % 35.4 %
UBND Huyện Thiệu Hóa 446 0 1 846 675 324 2 29.3 % 22.7 % 48 %
Công an Thanh Hoá 19 0 0 8 1 0 1 100 % 0 % 0 %
UBND Thành Phố Sầm Sơn 567 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Bá Thước 566 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
VNPT THANH HÓA 467 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Quan Sơn 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Quảng Xương 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Thọ Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thường Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Hà Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở y tế tỉnh Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thị xã Bỉm Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Triệu Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở văn hóa, thể thao và du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Vĩnh Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Ngọc Lặc 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Như Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Nông Cống 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Cẩm Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Thạch Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Quan Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Yên Định
Mức độ 2: 426
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8680
Giải quyết: 8451
Trễ hạn: 262
Trước hạn: 45.8%
Đúng hạn: 51.1%
Trễ hạn: 3.1%
UBND Huyện Lang Chánh
Mức độ 2: 579
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 47
Giải quyết: 11
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 72.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 27.3%
UBND Thành phố Thanh Hoá
Mức độ 2: 38
Mức độ 3: 513
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 65208
Giải quyết: 62950
Trễ hạn: 5139
Trước hạn: 76%
Đúng hạn: 15.9%
Trễ hạn: 8.1%
UBND Huyện Hoằng Hóa
Mức độ 2: 381
Mức độ 3: 235
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8881
Giải quyết: 8178
Trễ hạn: 594
Trước hạn: 33.9%
Đúng hạn: 58.9%
Trễ hạn: 7.2%
UBND Huyện Hậu Lộc
Mức độ 2: 526
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11061
Giải quyết: 10311
Trễ hạn: 743
Trước hạn: 43.4%
Đúng hạn: 49.4%
Trễ hạn: 7.2%
UBND Huyện Nga Sơn
Mức độ 2: 509
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 14
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Mường Lát
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Tĩnh Gia
Mức độ 2: 478
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11839
Giải quyết: 10879
Trễ hạn: 2217
Trước hạn: 68.8%
Đúng hạn: 10.8%
Trễ hạn: 20.4%
UBND Huyện Như Xuân
Mức độ 2: 563
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3094
Giải quyết: 873
Trễ hạn: 386
Trước hạn: 51%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 44.2%
UBND Huyện Đông Sơn
Mức độ 2: 635
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3087
Giải quyết: 2754
Trễ hạn: 975
Trước hạn: 53%
Đúng hạn: 11.6%
Trễ hạn: 35.4%
UBND Huyện Thiệu Hóa
Mức độ 2: 446
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 846
Giải quyết: 675
Trễ hạn: 324
Trước hạn: 29.3%
Đúng hạn: 22.7%
Trễ hạn: 48%
Công an Thanh Hoá
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thành Phố Sầm Sơn
Mức độ 2: 567
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Bá Thước
Mức độ 2: 566
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VNPT THANH HÓA
Mức độ 2: 467
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Quan Sơn
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Quảng Xương
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Thọ Xuân
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Thường Xuân
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Hà Trung
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở y tế tỉnh Thanh Hóa
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị xã Bỉm Sơn
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Triệu Sơn
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở văn hóa, thể thao và du lịch
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Vĩnh Lộc
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Ngọc Lặc
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Như Thanh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Nông Cống
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Cẩm Thủy
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Thạch Thành
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Quan Hóa
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%